Kさん スリッパ入れ

Kさん スリッパ入れ

樹種:カバ・ブナ 等

仕上げ:オイル仕上げ

150521_k_kaba_box_2.jpg

150521_k_kaba_box_3.jpg

150521_k_kaba_box_4.jpg